சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சிலுப்பு நடுக்கம் ; கோபங்காட்டுகை ; அடங்காநடை .