சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சில்லரி சிலம்பின் பருக்கைக்கல் .