சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சில்லு துண்டு ; வட்டமாயுள்ள விளையாட்டுக் கருவி ; ஓடு ; நொண்டி விளையாட்டு ; சக்கரம் .