சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சீர்மை சிறப்பு ; புகழ் ; கனம் ; அளவிற்படுகை ; வழவழப்பு ; காண்க : சீமை ; நன்னடை .