சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சீழ் புண்ணில் வடியும் நீர் ; சீழ்க்கை .