சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சுடுகாட்டுக்கோட்டம் காண்க : சக்கரவாளக்கோட்டம் .