சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சுடுதல் காய்தல் ; காயச்செய்தல் ; எரித்தல் ; பலகாரம் செய்தல் ; காளவாயில் வேகவைத்தல் ; மருந்து நீற்றுதல் ; வெடி சுடுதல் ; சூடிடுதல் ; கெடுத்தல் ; தீயிலிடுதல் ; வருத்துதல் .