சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சுதரிசனம் நற்காட்சி ; திருமாலின் சக்கரம் ; அழகு ; கண்ணாடி .