சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சுருக்கம் ஆடை முதலியவற்றின் சுருக்கு ; சிறுமை ; வறுமை ; இவறல் .