சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சுருட்டு சுருட்டுகை ; சுருள் ; புகையிலைச்சுருள் ; தந்திரம் ; உயர்ந்த பட்டுவகை .