சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சுருளி தொழுகண்ணிச்செடி ; இலங்கை மரவகை .