சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சுற்றுப்பயணம் இன்பப்பயணம் ; சுற்றுவழி ; அதிகார முறையில் அதிகாரிகள் பல ஊர்களுக்கும் சென்றுவருகை .