சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சுழற்றி சுழற்றுக்கருவியின் பிடி ; துளையிடுங் கருவி ; விசிறி ; கருவண்டு .