சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சுவடி ஏட்டுப்புத்தகம் புத்தகம் ; பத்திரத் தொகுதி .