சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சுவாசம் உயிர்ப்பு ; நல்லிருப்பிடம் ; நறுமணம் ; சவட்டுமண் .