சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சூக்குமபத்திரம் கடுகு ; கொத்துமல்லி ; சீரகம் ; செங்கரும்பு .