சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சூதகவாயு மாதவிடாய்க் காலத்து வாயுமிகுதியால் ஏற்படும் நோய்வகை ; காண்க : சூதகசன்னி .