சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சூதாட்டம் சூதாடுடல் ; தந்திரம் .