சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சூம்படைதல் நிலைகெடுதல் ; சோம்பல் கொள்ளுதல் .