சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
செஞ்சுடர்ப் பகவன் தீக்கடவுள் ; ககிரவன் .