சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
செம்பொடி பூந்துகள் , மகரந்தப்பொடி ; செம்மணல் ; நீலக்கல் ; சிந்தூரம் .