சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
செயப்படுபொருள் வினைமுதலது தொழிலின் பயனை அடைவது ; நூலாசிரியன் கூறப்புகும் நூற்பொருள் .