சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
செயம் வெற்றி ; பிறந்த நாளிலிருந்து 360 ஆம் நாளாகிய நன்னாள் .