சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
செய்யவன் சூரியன் ; செவ்வாய் ; சிவந்த மேனியன் .