சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
செய்யுள் பாட்டு ; காவியம் ; உரை ; விளைநிலம் ; செய்கை .