சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
செல்வம் கல்வி ; அழகு ; செழிப்பு ; நுகர்ச்சி ; துறக்கம் ; ஐசுவரியம் ; மகளிரின் கொஞ்சற்பேச்சு .