சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சேட்டம் அழகு ; ஆனிமாதம் ; செழிப்பு ; மேன்மை ; வலிமை .