சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சேதி செய்தி ; தன்மை ; சேதிநாடு ; ஓர் அரச மரபு .