சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சேர்ப்பு இடம் ; வாழ்விடம் ; கடற்கரை ; கலப்புப்பொருள் ; பிற்சேர்க்கை ; கப்பலிலிருந்து சரக்கிறக்கும் பாலம் .