சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சேர்மானம் இணைப்பு ; கூடுகை ; கலப்புப் பொருள் ; ஐக்கியம் ; கூட்டுறவு ; புணர்ச்சி ; கலக்கும் பொருள் .