சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சேவலோன் சேவலைக் கொடியிற் கொண்ட முருகக் கடவுள் .