சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சொரிதல் உதிர்தல் ; மழைபெய்தல் ; மிகுதல் ; பொழிதல் ; கொட்டுதல் ; மிகக் கொடுத்தல் ; காண்க : சொறிதல் , சுழலுதல் .