சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சொல்லதிகாரம் சொல்லின் பாகுபாடு , செய்கை முதலியவற்றைப்பற்றிக் கூறும் இலக்கணப் பகுதி .