சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சோபகிருது அறுபதாண்டுக் கணக்கில் முப்பத்தேழாம் ஆண்டு .