சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சோமபந்து ஆம்பல் ; சூரியன் ; புதன் .