சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சோம்பல் மடிமை ; மயக்கத்தைத் தரும் அம்மைநோய் ; மயக்கம் .