சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சௌமிய அறுபதாண்டுக் கணக்கில் நாற்பத்து மூன்றாம் ஆண்டு .