சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஞானன் அறிவு முதிர்ந்தவனான பிரமன் .