சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தகதகவெனல் ஒளிவீசுதற்குறிப்பு ; ஒலிக்குறிப்பு .