சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தகவு தகுதி ; உவமை ; உரிமை ; குணம் ; பெருமை ; அருள் ; நடுவுநிலைமை ; நீதி ; வலிமை ; அறிவு ; தெளிவு ; கற்பு ; நன்மை ; நல்லொழுக்கம் .