சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தகுந்தகுமெனல் ஒலியோடு எரிதற்குறிப்பு ; ஒளிவீசுதற் குறிப்பு ; முழவு முதலியன ஒலித்தற் குறிப்பு .