சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தக்கடை இரட்டைத் தட்டுள்ள நிறைகோல் .