சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தக்கணாயனம் ஆடி முதல் சூரியன் தெற்கு நோக்கிச் செல்லும் ஆறுமாத காலம் .