சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தக்காணம் தெற்கு ; வலப்பக்கம் ; இந்தியாவின் தென்பகுதி .