சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தங்கக்கம்பி பொன்னாலான கம்பி ; வணக்க மொடுக்கமுள்ளவன்(ள்) .