சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தங்குதரிப்பு காண்க : தங்குதடை ; அடக்கம் .