சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தசிரம் உட்டுளை ; மழைத்தூறல் .