சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தடிப்பு கடினம் ; வீக்கம் ; உடல் தழும்பு ; பூரிப்பு ; கனம் ; செருக்கு .