சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தண்டவாளம் புடைவைவகை ; இரும்புச்சட்டம் .