சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தத்ரூபம் முழுவதும் ஒற்றுமையான வடிவம் .